Prihlásiť sa


Registrácia

Dočasné heslo Vám pošleme v aktivačnom e-maile

Registráciou potvrdzujete súhlas s pravidlami používania

Loader

Pravidlá používania

Prostredníctvom registrácie dáva užívateľ súhlas s podmienkami používania internetovej aplikácie ZEPIRE a zároveň uzatvára zmluvu o sprostredkovaní predaja s Prevádzkovateľom ZEPIRE.


Všeobecné ustanovenia

 • ZEPIRE je internetová aplikácia, ktorá sprostredkováva predaj kreatívnych ručne vyrobených produktov a materiálov na výrobu týchto produktov medzi nakupujúcimi a predávajúcimi.
 • Prevádzkovateľom internetovej aplikácie ZEPIRE je Virsas s.r.o., U trati 3134/36a, 100 00 Praha 10, IČ 241 92 465, DIČ CZ241 92 465 (ďalej ako „Prevádzkovateľ”).
 • Obchod prebieha výhradne medzi predávajúcim a nakupujúcim, ktorí sú za obchod zároveň aj zodpovední. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah a kvalitu zakúpeného zbožia na ZEPIRE. Prevádzkovateľ taktiež nie je zodpovedný za platbu tovaru zo strany nakupujúceho, ani za dodanie produktu predajcom.
 • Registrácia na ZEPIRE je bezplatná. Registrovaná môže byť iba fyzická alebo právnická osoba staršia ako 18 rokov

Užívateľ

 • Užívateľ je oprávnený vytvoriť iba jeden užívateľský účet, s maximálnym počtom profilov 10.
 • Užívateľ sa týmto zaväzuje, že všetky vyplnené údaje v rámci jeho účtu na ZEPIRE sú pravdivé a že ich bude aktualizovať bezprostredne po ich prípadnej zmene
 • Užívateľ nesmie zverejňovať svoje kontaktné údaje (okrem svojho mena, priezviska a nicku) a odkazy na iné webové stránky na ZEPIRE. Užívateľ sa nesmie dohadovať s ostatnými užívateľmi na predaji mimo ZEPIRE.
 • Užívateľ nesmie propagovať fašizmus, rasizmus, pronografiu, ani žiadnym iným spôsobom porušovať dobré mravy a právne predpisy.
 • Prevádzkovateľ má právo pozastaviť užívateľovi prístup alebo celkové využívanie služieb ihneď po oznámení, v prípade porušenia týchto podmienok:
  • Užívateľ nesmie:
   • prezentovať služby alebo produkty, ktoré nie sú určené k predaju,
   • používať služby ZEPIRE pre nelegálne, škodlivé alebo urážlivé ciele,
   • prenášať, ukladať, zobrazovať, distribuovať alebo inak zprístupňovať obsah, ktorý je nezákonný, škodlivý, alebo urážlivý,
   • vykonávať činnosti, ktoré by akýmkoľvek spôsobom poškodzovali záujmy alebo dobré meno Prevádzkovateľa, iných užívateľov alebo tretích osôb,
   • využívať služby k šíreniu nelegálneho softwaru, hudobných alebo filmových súborov, pokiaľ užívateľ nie je držiteľom licencie,
   • šíriť súkromné, nepravdivé alebo inak citlivé informácie o ľuďoch bez ich súhlasu,
   • používať služby ZEPIRE k distribúcii a zasielaniu nevyžiadaných hromadných e-mailov alebo propagačných, reklamných či inak obťažujúcich informácií,
   • umiestňovať ani ukladať na domény a subdomény ZEPIRE elementy JAVA Script, PHP, HTML a iných programovacích jazykov
 • Prevádzkovateľ má právo pozastaviť užívateľovi prístup alebo celkové využívanie služieb ihneď po oznámení, v prípade porušenia týchto podmienok:

Kupujúci

 • Kupujúci neplatí Prevádzkovateľovi žiadne poplatky ani provízie za služby alebo zakúpené výrobky na ZEPIRE.
 • Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí predajcom potvrdenú objednávku (pokiaľ bol spôsob dodania doporučene s platbou na účet) najneskôr do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia obchodu.
 • V prípade, že kupujúci neobdrží objednané produkty do 14 kalendárnych dní po potvrdení objednávky na dobierku, alebo do 14 kalendárnych dní po pripísaní platby na účet predajcu, alebo ak obdržané objednané produkty nezodpovedajú objednávke či už množstevne alebo kvalitovo, kupujúci má právo podať sťažnosť na predajcu prostredníctvom formulára, ktorý nájde v sekcii hodnotenie nákupu. Najskôr však doporučujeme kontaktovať samotného predajcu a pokúsiť sa problém vyriešiť bez podania sťažnosti. Kupujúci má právo hodnotiť svoj nákup a podať sťažnosť na predajcu najneskôr do 60 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky predajcom.
 • Prevádzkovateľ nie je povinný riešiť spory medzi kupujúcim a predávajúcim vzniknuté na základe nespokojnosti s plnením kúpnej zmluvy jednej zo zmluvných strán. Budeme sa však snažiť Vám pomôcť v prípade opakovaných sťažností (týkajúcich sa rôznych objednávok) na rovnakého predajcu a to zablokovaním jeho účtu. Prevádzkovateľ sa teda nezaväzuje uhradiť prípadné vzniknuté škody, ale skôr predchádzať ich opakovaniu.

Predajca

 • Predajca môže zadarmo vystavovať svoje produkty na ZEPIRE. Potvrdením objednávky je predajca povinný uhradiť Prevádzkovateľovi províziu za sprostredkovanie predaja na základe faktúry, ktorú obdrží raz za mesiac. Výška provízie je 8% z predajnej ceny produktov vrátane DPH bez poštovného.
 • Predajca nesmie zaraďovať svoje produkty do kategórií, s ktorými nemá daný produkt nič spoločné. V opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje možnosť vyradenia produktu z ponuky.
 • Ponúkané produkty nesmú porušovať žiadne autorské práva.
 • Ponúkané produkty (okrem materiálov) musia byť výsledkom umeleckej činnosti a teda vykazovať zjavné známky kreativity. Ich výroba nesmie byť veľkosériová (veľkoobchodná) a tovar musí byť nový a nepoužitý.
 • Ponúkané produkty musia byť vyrobené ručne alebo v zvláštnych prípadoch vytvorené na základe vlastného dizajnu (týka sa hlavne počítačovej grafiky, fotografie alebo výroby, u ktorej je vyslovene potrebné využitie strojov ako napríklad pri potlači tričiek a pod.).
 • Predajca nesmie duplikovať produkty a to vrámci jedného alebo viacerých profilov.
 • Predajca nesmie predávať produkty, na ktoré nemá príslušné oprávenie (napríklad potravinárske výrobky bez registrácie na Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii).
 • Predajca nesmie predávať produkty, ktoré nevytvoril on sám, alebo ktoré nezodpovedajú zameraniu ZEPIRE. Taktiež nesmie predávať lieky, alkohol, drogy, zbrane, pornografické alebo erotické materiály ako aj produkty ktoré propagujú rasovú, národnostnú alebo náboženskú nenávisť.
 • Prevádzkovateľ má právo zmazať produkty predávajúceho, ktoré porušujú pravidlá používania internetovej aplikácie ZEPIRE alebo zákony Českej republiky.
 • Predajca musí poskytnúť zobrazenie a popis produktu tak, aby čo najbližšie popisoval skutočnosť.
 • Predajca nesmie ponúkať žiadne služby okrem kurzov, ktoré sú zamerané na rôzne kreatívne techniky ručnej výroby produktov. Ceny kurzov musia byť úplné a konečné, záloha sa nepovažuje za konečnú cenu.
 • Predajca sa nesmie dohadovať ani uskutočňovať výmenu produktov alebo služieb za produkty alebo služby iného užívateľa.
 • Predajca musí uvádzať ceny vrátane DPH a táto cena musí byť primeraná predávanému produktu (nesmie byť extrémne vysoká ani extrémne nízka kvôli nízkej provízii). Predávajúci je povinný uvádzať cenu poštovného oddelene od ceny produktu a cena celej objednávky nesmie prekročit súčet týchto položiek.
 • Predajca nie je povinný prijať vytvorenú objednávku nakupujúcim, môže ju odmietnuť buď celú, alebo jej časť. Predajca sa musí vyjadriť k vzniknutej objednávke najneskôr do 14 kalendárnych dní. V opačnom prípade bude objednávka stornovaná a objednané produkty sa vrátia späť medzi ponúkané produkty predávajúceho. V prípade, že predajca nepotvrdí ani neodmietne 3 po sebe nasledujúce objednávky, jeho účet bude automaticky uzamknutý.
 • Potvrdením objednávky uzatvára predajca s kupujúcim kúpnu zmluvu podľa zákonov Českej republiky.
 • Predajca je povinný odoslať objednané produkty čo najskôr po prijatí platby za potvrdenú objednávku.
 • Predajca týmto súhlasí a dáva práva Prevádzkovateľovi k použitiu fotografií vložených produktov k propagačným a marketingovým účelom. Tieto fotografie budú použité k medializovaniu internetovej aplikácie ZEPIRE a tým k popularizácii všetkých predajcov predávajúcich na stránkach ZEPIRE. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že predajcami vložené fotografie nevyužije k predaju tretím osobám ani k iným účelom než tu bolo uvedené.
 • V prípade zoskupenia tvorcov je skupina povinná mať iba jedného registrovaného zástupcu na ZEPIRE. O vytváraní produktov zoskupením tvorcov je nutné informovať v popise účtu a všetkých profilov, ktorých sa to týka a to vymenovaním všetkých členov zoskupenia a ich počtu.

Fakturácia

 • Potvrdením objednávky je predajca povinný uhradiť Prevádzkovateľovi províziu za sprostredkovanie predaja na základe faktúry, ktorú predajca obdrží emailom raz za mesiac. Výška provízie je 8% z predajnej ceny produktov bez poštovného, pokiaľ nie je akciou stanovené inak.
 • Po potvrdení výšky provízie predajca obdrží emailom elektronickú faktúru vždy v 15. kalendárny deň mesiaca za sprostredkovanie predaja v predchádzajúcom mesiaci. Túto faktúru predajca nájde tiež v sekcii Predaj – Faktúry.
 • V prípade neuskutočnenia obchodu (kupujúci neuhradí platbu alebo neprevezme objednaný tovar na dobierku) je predávajúci povinný zrušiť objednávku. Už zaplatená provízia z neuhradenej objednávky kupujúcim bude odpočítaná z faktúry v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
 • V prípade vrátenia peňazí predajcom kupujúcemu z akéhokoľvek dôvodu, nie je Prevádzkovateľ povinný odpočítať províziu z už potvrdenej a vybavenej objednávky v mesačnej fakturácii.
 • V prípade, že predajca neuhradí faktúru do dátumu jej splatnosti, najneskôr však 14 dní po jej splatnosti, Prevádzkovateľ má právo udeliť predávajúcemu pokutu. V prípade, že predajca neuhradí proviznú faktúru ani do 14 dní po jej splatnosti, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť účet predávajúceho, vymáhať neuhradené peniaze súdnou cestou a zabrániť jeho prípadnej opätovnej registrácii na ZEPIRE.

Záverečné ustanovenia

 • Prevádzkovateľ môže zmeniť alebo zrušiť niektoré z ponúk služieb (vrátane ponuky služieb ako celku) či zmeniť alebo odobrať súčasti a funkcie ponuky služieb. O akejkoľvek podstatnej zmene alebo ukončení ponuky služieb musí Prevádzkovateľ informovať užívateľov a to najneskôr 4 týždne pred ukončením.
 • Prevádzkovateľ má právo zmeniť znenie všetkých pravidiel a cenu služieb. O tejto skutočnosti bude užívateľ informovaný prostrednictvom internetových stránok ZEPIRE a elektronickou poštou.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený krátkodobo prerušiť prevádzku aplikácií za účeľom systémových alebo hardwarových zmien. Pokiaľ je to možné, je Prevádzkovateľ povinný včas informovať o plánovaných zásahoch a to prostrednictvom internetových stránok ZEPIRE a elektronickou poštou.
 • Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy a pozastaviť predaj, alebo úplne zmazať profil užívateľa v prípade, že tento užívateľ porušil pravidlá používania internetovej aplikácie ZEPIRE.

Pre správnu funkčnosť našej aplikácie používame súbory cookies a to i pre zlepšenie uživatelského komfortu. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním týchto súborov. Viac informácií