Článok I
Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovarov a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.zepire.com (ďalej len „e-shop“).  VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom e-shopu na internete alebo prostredníctvom telefonického predaja (ďalej len „kúpna zmluva”). (predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany”).
 2. Predávajúcim/prevádzkovateľom je Ing. Ľubomíra Záhradníková., so sídlom: Hrubý Šúr 358, 90301 Hrubý Šúr, Slovenská republika, IČO: 32756160, e-mail: zahradnikova@zepire.com (ďalej len “predávajúci”).
 3. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 4. Kupujúcim  spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. Kupujúcim  podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
  5.1 osoba zapísaná v obchodnom registri,
  5.2 osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  5.3 osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  5.4 fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 6. Kúpnou zmluvou je potvrdená elektronická alebo telefonická objednávka podľa bodu 7 článku II týchto VOP, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.
 7. E-shop je internetová stránka elektronického obchodu predávajúceho www.zepire.com
 8. Tovarom alebo službou sú všetky nacenené produkty zverejnené na e-shope.
 9. Kupujúci súhlasí s používaním elektronických prostriedkov, predovšetkým e-shopu a e-mailu, na komunikáciu medzi zmluvnými stranami.
 10. Orgánom dozoru je:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Prievozská 32
  P.O.Box 5
  820 07 Bratislava
  odbor výkonu dozoru
  tel. č.: 02/58272 172
  fax č.: 02/58272 170

Článok II
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu je katalógom bežne dodávaného tovaru. Okrem bežne dodávaného tovaru môže kupujúci individuálne uzatvoriť s predávajúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (ďalej len ako „tovar zhotovený na zákazku“). Z charakteru tovaru zhotoveného na zákazku vyplývajú osobitné podmienky predaja uvedené v relevantných právnych predpisoch a týchto obchodných podmienkach.  Záujemca o zhotovenie tovaru na zákazku môže svoje požiadavky a žiadosť o spracovanie cenovej ponuky zaslať predávajúcemu e-mailom na zahradnikova@zepire.com .
 2. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom elektronického objednávkového formulára nachádzajúceho sa na internetovej stránke (e-shope) prevádzkovateľa, e-mailom alebo telefonicky.
 3. Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu postupuje kupujúci tak, že vybraný tovar umiestni do Nákupného košíka kliknutím na „Kúpiť“. Po ukončení nakupovania kupujúci na stránke Nákupného košíka zvolí „Objednať“, následne zvolí objednávku bez registrácie alebo s registráciou, vyplní fakturačné údaje, zvolí spôsob dopravy a platby. Po kontrole sumarizácie objednávky zaklikne „Bol som oboznámený s obchodnými podmienkami“ a  odošle kupujúci objednávku kliknutím na „Objednať“, čím kupujúci zároveň súhlasí s povinnosťou platby. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť a taktiež zakliknúť záujem o odoberanie noviniek (newsletter).
 4. Objednávka uskutočnená e-mailom alebo telefonicky má obsahovať nasledovné údaje:
  4.1 Meno a priezvisko kupujúceho
  4.2 Poštová adresa pre doručenie tovaru
  4.3 Telefónne číslo alebo e-mail
  4.4 Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
  4.5 Počet kusov z každej položky tovaru
  4.6 Dátum vystavenia objednávky
  4.7 Spôsob platby
  4.8 Spôsob dopravy
  a v prípade podnikateľa aj:
  4.9 IČO a SK DIČ spoločnosti
  4.10 Kontaktnú osobu a telefón
  4.11 Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).
 5. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 6. Prijatie objednávky je automaticky potvrdené predávajúcim. Prijatím potvrdenia o prijatí objednávky sa kúpna zmluva ešte nepovažuje za uzatvorenú.
 7. Následne do 48 hodín od prijatia objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy formou potvrdenia objednávky e-mailom. Doručením potvrdenia objednávky sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán, týchto obchodných podmienok alebo zo zákonných dôvodov.

Článok III
Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať ešte nevyexpedovanú elektronickú alebo telefonickú objednávku bez udania dôvodu a bezplatne zaslaním e-mailu na zahradnikova@zepire.com . Pri storne objednávky je potrebné uviesť základné údaje o objednávke, a to hlavne jej číslo, dátum odoslania a meno a priezvisko (názov) kupujúceho.
 2. V prípade stornovania už zaplatenej objednávky kupujúcim, je predávajúci povinný vrátiť vopred zaplatené peňažné prostriedky do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o stornovaní objednávky zo strany kupujúceho, a to na účet kupujúceho, cez ktorý bola realizovaná platba.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Zmluvnými stranami sú predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  2.1 Prevziať objednaný tovar v mieste určenia.
  2.2 Zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci.
 3. Predávajúci je povinný:
  3.1 Dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene.
  3.2 Spolu s tovarom zaslať kupujúcemu originál faktúry – daňový doklad a návod na použitie. Originál faktúry zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Článok V
Cenové podmienky

 1. Ceny jednotlivých produktov zobrazených na na stránkach internetového obchodu sú aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane DPH, keďže predávajúci je jej platcom.
 2. Cena tovaru zhotoveného na zákazku bude vypočítaná individuálne na základe žiadosti v závislosti od požiadaviek záujemcu.
 3. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na webovom sídle (e-shope). Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov a služieb uvedené na e-shope s tým, že nové ceny sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na e-shope. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovary a služby Kupujúcim už objednané.
 4. Konečná cena je vrátane všetkých daní a poplatkov, vrátane poštovného a balného.
 5. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra – daňový doklad a návod na použitie. Faktúry zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Článok VI
Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr pri prevzatí tovaru.
 2. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
  2.1 Platba prostredníctvom platobnej brány PayPal
  2.2 Platbu vopred prevodom na účet
  2.3 Platba na dobierku na Slovensku cez Slovenskú poštu a.s. pri dodaní v Slovenskej republike.
 3. Tovar alebo služby budú expedované až po ich úplnom zaplatení vopred na účet Predávajúceho s výnimkou platby na dobierku. Za zaplatenie na účet Predávajúceho sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet Predávajúceho.

Článok VII
Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar, ktorý sa nachádza skladom lehote do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a v prípade platby vopred bankovým prevodom odo dňa pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho.
 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, ktorý sa nenachádza skladom, v lehote uvedenej na v e-shope pri detaile vybraného produktu. Uvedená lehota dodania začína plynúť odo dňa uzatvorenia zmluvy a v prípade platby vopred bankovým prevodom odo dňa pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho.
 3. Tovar zhotovený na zákazku bude kupujúcemu dodaný v lehote dohodnutej medzi zmluvnými stranami.
 4. O expedovaní bude kupujúci upovedomený e-mailom.
 5. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.
 6. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba. Zmluvné strany sa môžu dodatočne dohodnúť aj na inom mieste plnenia a spôsobe doručenia.
 7. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodania tovaru alebo služby a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri zadaní elektronickej alebo telefonickej objednávky neposkytol všetky požadované údaje a/alebo chybne poskytol požadované údaje v objednávke.
 8. Poplatky za doručenie:
  8.1 Slovenskou poštou a.s. poštovné 3€ pri platbe vopred
  8.2 Slovenskou poštou a.s. poštovné 4€ pri platbe na dobierku
 9. Osobný odber tovaru je možný na adrese prevádzky: Hrubý Šúr 358, 90301 Hrubý Šúr okres Senec, a to iba vo vopred dohodnutom čase telefonicky na čísle +421 918 886 724 alebo e-mailom na zahradnikova@zepire.com . Podmienkou osobného odberu je platba vopred (Zálohová faktúra, CardPay, PayPal). Platba v hotovosti ani kartou pri osobnom odbere nie je možná.
 10. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia môže kupujúci odmietnuť prevzatie tovaru alebo tovar prevziať a priamo na mieste spísať s kuriérom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
 11. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu e-mailom na zahradnikova@zepire.com .
 12. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v dohodnutom čase,  predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie.

Článok VIII
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím na mieste dodania, ktoré určil.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

Článok IX
Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 4. V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru  určeného osobitne pre jedného kupujúceho. V súlade s týmito obchodnými podmienkami a uvedeným ustanovením zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru na zákazku.
 5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom.
 6. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:
  Ing. Ľubomíra Záhradníková
  Hrubý Šúr 358, 903 01 Hrubý Šúr
  alebo mailom na zahradnikova@zepire.com .
 7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
 8. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ zašle tovar/odovzdá tovar osobne predávajúcemu na nasledovnej adrese:
 9. Ing. Ľubomíra Záhradníková
  Hrubý Šúr 358, 903 01 Hrubý Šúr
  Pri osobnom odovzdaní tovaru je potrebné predávajúceho vopred kontaktovať ohľadom dohodnutia termínu odovzdania.
 10. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
 11. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 12. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia od predávajúceho, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 13. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 14. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
 15. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
 16. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 17. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

 

Článok X
Riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 3. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.  Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail zahradnikova@zepire.com alebo poštou na adresu predávajúceho.  Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname  vedenom Ministerstvom vnútra SR, medzi ktoré patrí napríklad aj Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
 7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ.
 8. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
 9. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
 10. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 12. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

 

Článok XI
Zodpovednosť predávajúceho za vady a reklamačné podmienky

 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady a podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.zepire.com .

Článok XII
Platnosť zmluvy

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok XIII
Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci je správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.
 2. Informácie o zásadách spracovania a ochrany osobných údajov sú špecifikované na internetovej stránke www.zepire.com v sekcii Ochrana osobných údajov.

Článok XIV
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.zepire.com v deň odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
 4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
 5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018